Cyryl I Metody – Bracia o słowiańskiej duszy

Jan Paweł II – encykliką „Egregiae virtutis” 31 grudnia 1980 r. ogłosił patronami Europy świętych Cyryla i Metodego – dwóch braci żyjących w IX wieku. Można uznać ich za prekursorów Soboru Watykańskiego II, gdyż wywalczyli dla Słowian prawo do własnego języka liturgicznego w mowie i w piśmie. 

Cyryl i Metody

Bracia Konstantyn i Michał pochodzili z wielodzietnej, chrześcijańskiej rodziny wysokiego, bizantyjskiego urzędnika z Tesalonik (Saloniki), które leżąc na pograniczu Słowiańszczyzny, miały w tamtych czasach także słowiańską nazwę – Sołuń. Jest prawdopodobnym, że ich matka była Słowianką. Obaj znali język oraz słowiańskie obyczaje.

Otrzymali gruntowne wykształcenie. Metody, czyli Michał początkowo wstąpił na drogę kariery urzędniczej i bardzo wcześnie został archontem – zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Zrezygnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, gdzie objął funkcję przełożonego. Konstantyn pełnił na dworze cesarskim bardzo zaszczytną funkcję bibliotekarza, Po studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Później usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem, w 855 r. udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy brat  Metody.

Obaj dostali zadanie od cesarza Michała III rozwiązania religijnych sporów  między chrześcijanami, Żydami i Saracenami i wyruszyli do kraju Chazarów na Krym. By podjąć rozmowy z Żydami – Cyryl nauczył się języka hebrajskiego, a żeby rozmawiać z Arabami – syryjskiego. Misja zakończyła się sukcesem. Dlatego obaj bracia zostali wysłani przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść Ewangelię Bułgarom. Trwało to około 5 lat. Następnie, na prośbę księcia Rościsława udali się z podobną misją na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim tzw. głagolicę czyli najstarsze pismo staro-cerkiewno-słowiańskie. Później na jej podstawie jeden z uczniów świętych Cyryla i Metodego wprowadził do tego pisma majuskuły, czyli wielkie litery, alfabetu greckiego i utworzył cyrylicę.

Cyryl i Metody walczyli o równouprawnienie Słowian, o zrównanie ich z innymi narodami. Walczyli o ich prawo do własnego języka liturgicznego i piśmiennictwa. W tym celu jeszcze przed wyprawą dokonali przekładów Pisma Świętego oraz tekstów liturgicznych potrzebnych w pracy misyjnej. Nie było to łatwe zadanie, gdyż musieli dokonać przekładu z greki – języka o bogatej tradycji literackiej na słabo ukształtowany i ubogi język słowiański. Cyryl przetłumaczył żywoty ojców Kościoła, a jego tłumacze przekładu niemal całego Pisma Św. i ksiąg liturgicznych na język słowiański.

Morawy były wówczas ogromnym państwem, obejmującym swoim obszarem Morawy, Słowację, Czechy, Łużyce, Śląsk, Panonię i prawdopodobnie Małopolskę. Był to teren  misyjnym leżący na pograniczu wpływów Rzymu i Bizancjum. Książę pragnął wprowadzić swój kraj raczej w sferę oddziaływania Konstantynopola niż Rzymu. Na tych terenach jednakże działali również misjonarze niemieccy – dążący do wzmocnienia wpływów Rzymu i wprowadzenia języka łacińskiego w liturgii. Cesarz Michał III zdecydował o posłaniu tam Konstantyna i Metodego, wiedząc o ich znajomości Słowiańszczyzny.

Działalność Braci Sołuńskich budziła jednak często wrogość duchowieństwa zachodniego. Byli nawet prześladowani i oskarżani o herezję. Jednakże papież Hadriana II pobłogosławił ich  misję, a także stosowanie przez nich w liturgii języka słowiańskiego.

Znany jest list Metodego do księcia Wiślan z prośbą, by nie utrudniał pracy misjonarzom. Gdy w 1977 r. w Wiślicy odkryto chrzcielnicę z IX w. niektórzy historycy wysunęli tezę, że misjonarze Metodego dotarli aż do ziem polskich.

W wydanej w czerwcu 1985 roku encyklice „Slavorum Apostoli” Jan Paweł II ukazał ogromny wkład Braci Sołuńskich dla kultury i ekumenizmu oraz podkreślił ich „katolicki zmysł Kościoła”. Byli oni wysłani na misje przez patriarchę Konstantynopola, ale działali w ścisłym porozumieniu z Rzymem. „Realizując własny charyzmat Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego”.