Kościół jest misyjny

Kościół jest misyjny

Misyjność Kościoła jest jego podstawową działalnością i posłannictwem. W encyklice Redemptoris missio Ojciec Święty Jan Paweł II pisze o stałej aktualności posłania misyjnego, dostrzeganej m.in. przez Sobór Watykański II (Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes), a także papieża Pawła VI (adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi). Misyjność, czyli posłanniczość Kościoła, związana jest bowiem z misją trynitarną – Bogiem Ojcem posyłającym Syna, Synem posyłającym Apostołów i Duchem Świętym działającym w Kościele. Ta misyjność przejawia się w przeróżny sposób: przez sakramenty święte, przez przekaz Ewangelii, nauczanie, przez czynną miłość bliźniego.

Kościół jest misyjny w swojej teologii, eklezjologii, jest także misyjny w swojej geografii. W swojej działalności ma dobre dni, ale również krzyże. Dość często chrześcijanie oddają życie za wiarę. Misyjność objawia się także przez przelaną krew męczenników. Misyjność Kościoła widać w pracy charytatywnej na rzecz ludzi biednych. Kościół ma niemałe zasługi w likwidacji analfabetyzmu w Afryce. Działalność misyjna Kościoła obejmuje wiele segmentów życia ludzkiego: wychowanie, podnoszenie poziomu kultury, pomoc gospodarczą itp. Tak więc Kościół przynosi ludziom nie tylko Ewangelię, ale także różne bardzo konkretne i materialne dobrodziejstwa. Z misjonarzami duchownymi pracują również misjonarze świeccy: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, inżynierowie. To wszystko dzieje się w ramach działalności misyjnej Kościoła.

Musimy wszakże pamiętać, że praca ta wymaga niejednokrotnie heroizmu. Wymaga przede wszystkim ogromnej wiary i przekonania o słuszności podejmowanego wysiłku, ale także zwyczajnych sił fizycznych, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Wymaga również współdziałania z innymi osobami, patrzącymi i myślącymi podobnie, które na innym gruncie będą wspierać misjonarzy, organizując dla ich pracy pomoc materialną, czy dając zaplecze modlitewne.

Możemy więc wszyscy mieć radość z uczestniczenia w działaniu misyjnym Kościoła. Jest ono możliwe dla każdego katolika, chrześcijanina. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, zamknięta w klasztorze karmelitańskim, jest dzisiaj patronką misji i misjonarzy. Była zawsze duchem z misjonarzami, była świadkiem modlitewnym dla ich działania. My także możemy włączać się w prace misyjne proponowane przez Kościół. Wszyscy bowiem jako wyznawcy Chrystusa otrzymaliśmy ten sam misyjny mandat: „iść na cały świat”, „nawracać wszystkie narody” (por. Mt 28, 18-20) – „aż po krańce ziemi” (por. Dz 1, 8). A Pan będzie nam zawsze towarzyszył (por. Mt 28, 20).

Miejmy zawsze świadomość, że uczestniczymy w tym wielkim Bożym działaniu, że Chrystus powołuje nas jako swoich najbliższych współpracowników.