Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Najpiękniejszym wzorem modlitwy o jedność jest modlitwa arcykapłańska Chrystusa w Wieczerniku (J 17). W tej modlitwie Jezus modli się za swoich uczniów, czyli Kościół żyjący w świecie, który narażony jest na różne niebezpieczeństwa, jak: rozbicie wspólnoty, nienawiść świata, niewierność Bogu, ekspansja i dynamika zła. Wśród tych próśb dominuje sprawa jedności, o którą Chrystus czterokrotnie prosi Ojca. Pierwsza prośba łączy trwanie uczniów w jedności z zachowaniem ich w Imieniu Boga. Jedność Kościoła otrzymuje tu najwyższe uzasadnienie: powinna to być jedność na wzór tej, jaka łączy Ojca i Syna. Jest ona wewnętrzna, duchowa, zakłada nie tylko trwanie w znajomości Boga, objawionej przez Chrystusa, lecz również w świętości, sprawiedliwości i miłości. Jedność chrześcijan nie tylko czerpie wzór z jedności Osób Boskich, lecz z niej pochodzi. Pojęcie jedności łączy się z ideą „chwały”, którą należy rozumieć jako udział w życiu Bożym. To życie Boże obecne i rozwijające się w społeczności kościelnej jest gwarantem prawdziwej miłości.

Chrystus modli się o doskonałą jedność. A gwarantuje ją miłość Ojca do uczniów na miarę Jego miłości do Syna. To ta miłość gromadzi, jednoczy i spaja rozproszonych uczniów Jezusa w jeden Kościół, jedną owczarnię, której On jest jedynym pasterzem. O ile w pozostałych rozdziałach Ewangelii Chrystus daje różne wskazówki, polecenia i poucza, to w siedemnastym rozdziale Ewangelii wg św. Jana jedności nie poleca, nie poucza o niej, lecz o jedność się modli. Można ją tylko wymodlić. Modlitwa jest głównym elementem kultu chrześcijańskiego w pojęciu autora listu do Tymoteusza: „Zalecam więc przede wszystkim, aby prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi” (Tm 2, 1). Modlitwa wspólna chrześcijan, całego Kościoła jest czymś zasadniczym. Ma to więc być modlitwa uniwersalna, prawdziwie ekumeniczna, obejmująca wszelkie aspekty kontaktu człowieka z Bogiem i ogarniająca swym zasięgiem wszystkich i wszystko. Kościół zawsze polecał modlitwy o jedność chrześcijan. Okazją do nich będzie rozpoczynający się 18 stycznia i trwający do 25 stycznia br. kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim Novo millennio ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 napisał: „Modlitwa Chrystusa przypomina nam, że ten dar (jedności) winien być przyjmowany i nieustannie pogłębiany. Wezwanie ´ut unum sint´ jest dla nas wiążącym poleceniem i jednocześnie siłą, która nas wspomaga oraz zbawiennym napomnieniem pomagającym przezwyciężać nasze lenistwo i ciasnotę serca. Właśnie na modlitwie Jezusa, a nie na naszych umiejętnościach opiera się ufność, że możemy także w rzeczywistości doczesnej ustanowić pełną i widzialną komunię wszystkich chrześcijan”

Przyjmijmy ten apel Papieża i włączmy do naszych modlitw tak bardzo bliską sercu naszego Rodaka intencję jedności wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa.